Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU „POLEĆ ZNAJOMEMU PRACĘ W LINK2EUROPE”

 

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1.1. Organizator – Link2europe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kołłątaja 14/1, 45-064 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299815, NIP: 754-292-89-37, REGON: 160175340, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.

1.2. Program – program „Poleć znajomemu pracę w Link2europe”, organizowany przez Link2europe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowiska pracy znajdujące się w ofercie Link2europe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu jako podmiotu kierującego do pracy. Program pomaga pozyskiwać specjalistów w celu zatrudnienia na istniejące stanowiska.

1.3. Osoba Polecająca – osoba, która w czasie trwania Programu „Poleć znajomemu pracę w Link2europe”, przesłała Organizatorowi wiadomość mailową z danymi kontaktowymi, bądź CV Kandydata, zawierającą zgodę Kandydata na przetwarzanie Jego danych osobowych dla realizacji Programu oraz dla celów rekrutacji i na przedstawienie Jemu oferty pracy w ramach Programu oraz Jego akceptację treści niniejszego Regulaminu na adres e-mail Organizatora: info@link2europe.pl lub przesłała zgodę Kandydata na przetwarzanie Jego danych osobowych dla realizacji Programu oraz dla celów rekrutacji i na przedstawienie Jemu oferty pracy w ramach Programu oraz Jego akceptację treści niniejszego Regulaminu.

1.4. Kandydat – osoba fizyczna polecona przez Osobę Polecającą spełniająca wymagania formalne, wskazane w ogłoszeniu o pracę, zamieszczonym przez Organizatora na stronie www.link2europe.pl, w związku z którym została polecona lub – na wypadek jeżeli została polecona przez Osobę Polecającą bez wskazania konkretnego ogłoszenia o pracę – spełniająca warunki wskazane w ogłoszeniu o pracę, na które prowadzona jest rekrutacja po lub w dacie polecenia i która nie jest aktualnie pracownikiem Organizatora lub nie widnieje w bazach danych Organizatora oraz nie rozpoczęła jeszcze procesu rekrutacyjnego przeprowadzanego przez Organizatora i nie brała udziału w rekrutacji przeprowadzanej przez Organizatora w przeciągu 12 miesięcy wstecz, licząc od dnia polecenia danego Kandydata, przy czym za Kandydata uważa się również osobę, która wprawdzie widnieje w bazach danych Organizatora, ale nie brała udziału w procesie rekrutacyjnym przeprowadzanym przez Organizatora przez ostatnie 12 miesięcy.

1.5 Regulamin – niniejszy Regulamin Programu „Poleć znajomemu pracę w Link2europe”.

1.6 Nagroda – prowizja należna Osobie Polecającej od Organizatora w sytuacji i na zasadach wskazanych w Regulaminie.

1.7 Klient – pracodawca, który korzysta z usług rekrutacyjnych Organizatora i pełni funkcję pracodawcy dla stanowisk pracy, na które prowadzona jest rekrutacja przez Organizatora.

1.8 Pracownik wysokokwalifikowany; pracownik z wyższym lub średnim wykształceniem, co najmniej 5-letnim doświadczeniem w swoim zawodzie, podsiadający niezbędne uprawnienia do pracy na danym stanowisku.

1.9. Pracownik wykwalifikowany: pracownik, który ukończył min. 2 – lub 3 letnią zasadniczą szkołę zawodową i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz ma min. 2 letnie doświadczenie w konkretnym zawodzie.

1.10 Pracownik niskowykwalifikowany: pracownik z niższym poziomem wykształcenia, niż wskazane w punkcie 1.8 oraz 1.9 powyżej, bez doświadczenia.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu “Poleć znajomemu pracę w Link2europe”.

2.2. Organizatorem Programu jest Organizator, tj. Link2europe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

2.3. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).

2.4. Program trwa od 01.12.2015 do 31.12.2017. W Programie biorą udział Osoby Polecające, które dokonały polecenia Kandydata w czasie trwania Programu oraz Kandydaci, którzy zostali poleceni w czasie trwania Programu; do tych Osób Polecających i Kandydatów stosuje się postanowienia Regulaminu nawet mimo zakończenia Programu.

2.5. Program ma charakter otwarty, co oznacza, że Osobą Polecającą może zostać każda osoba fizyczna z wyłączeniem pracowników Organizatora, jak również ich najbliższych członków rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie).

2.6. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.

2.7. Osoba Polecająca może otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy na Link2europe.pl w sekcji „Oferty pracy”.

2.8. Osoba polecająca może zarekomendować osobę o wybranej przez siebie specjalizacji bez określania konkretnej oferty pracy. W tym celu należy wysłać rekomendację na adres e-mail info@Link2europe.pl lub wypełnić formularz rekomendacyjny na link2europe.pl – na zasadach przyjętych w Regulaminie.

3. ZASADY I WARUNKI PROGRAMU

3.1. Czym jest „rekomendacja”? Rekomendacja stanowi przystąpienie przez Osobę Polecającą do Programu poprzez przesłanie Organizatorowi wiadomości mailowej z danymi kontaktowymi, bądź CV Kandydata zawierającej zgodę Kandydata na przetwarzanie Jego danych osobowych dla realizacji Programu oraz dla celów rekrutacji i na przedstawienie Jemu oferty pracy w ramach Programu oraz Jego akceptację treści niniejszego Regulaminu na adres e-mail Organizatora: info@link2europe.pl, lub wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora, tj. www.link2europe.pl, w dziale „System Rekomendacyjny” i przesłanie Organizatorowi zgody Kandydata na przetwarzanie Jego danych osobowych dla realizacji Programu oraz dla celów rekrutacji i na przedstawienie Jemu oferty pracy w ramach Programu oraz Jego akceptację treści niniejszego Regulaminu.

3.2. Rekomendacja powinna (przy czym podanie danych osobowych jest dobrowolne) zawierać imię i nazwisko Kandydata, adres e-mail, numer telefonu i może zawierać informację odnośnie specjalizacji lub informacji na temat potencjalnej oferty pasującej do profilu Kandydata oraz dane kontaktowe z Kandydatem takie, jak adres Skype lub link do portali społecznościowych zawierające możliwość skontaktowania się z Kandydatem.

3.3. Osoba Polecająca nie może dokonać polecenia samemu sobie.

3.4. Osoba Polecająca nie musi potwierdzać umiejętności i wiedzy Kandydata.

3.5. Jeżeli dwóch lub więcej Osób Polecających zaproponuje Organizatorowi w okresie trwania Programu tego samego Kandydata, to Nagroda przysługiwać będzie tej Osobie Polecającej, która najwcześniej zaproponowała osobę danego Kandydata, przy spełnieniu pozostałych warunków Regulaminu.

4. ZASADY I WARUNKI PRZYJĘCIA REKOMENDACJI.

4.1. Rekomendacja spełniająca warunki określone w tym Regulaminie zostanie przyjęta i zaakceptowana, jeżeli:

  • Polecony Kandydat nie występuje w wewnętrznej bazie danych kandydatów zarejestrowanych którzy zgłosili się do pracy oferowanej przez Organizatora w momencie złożenia rekomendacji, lub

  • Polecony Kandydat jest już w wewnętrznej bazie danych kandydatów zarejestrowanych którzy zgłosili się do pracy oferowanej przez Organizatora, ale nie brał udziału w procesie rekrutacyjnym przeprowadzanym przez Organizatora przez ostatnie 12 miesięcy. Jeśli w chwili złożenia rekomendacji Kandydat jest już w trakcie takiego procesu, rekomendacja nie może zostać przyjęta.

Rekomendacja traci swoją ważność z upływem trzech miesięcy od dnia jej złożenia. Przez utratę ważności rekomendacji rozumie się brak możliwości wypłaty Nagrody jeśli Kandydat polecony zostanie zatrudniony przez Klienta po upływie trzech miesięcy od daty zarekomendowania Kandydata, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w punkcie 4.3. poniżej. Ważność rekomendacji może być przedłużona, jeśli w momencie odnowienia polecenia, dokonywanego przez Osobę Polecającą ze wskazaniem, że rekomendacja została już wcześniej złożona, Osoba Polecająca potwierdzi, że polecony przez nią Kandydat nadal aktywnie szuka pracy.

4.3. Jeśli rekrutacja Kandydata rozpoczęła się w trakcie trwania ważności rekomendacji, ale zatrudnienie Kandydata poprzez Klienta Organizatora nastąpiło po tym czasie, Organizator wypłaci Nagrodę w wysokości i na zasadach przyjętych w tym Regulaminie niezależnie od zakończenia daty ważności tej rekomendacji.

4.4. Po otrzymaniu przez Organizatora rekomendacji oraz jej akceptacji i przyjęciu zgodnie z punktem 4.1. tego Regulaminu, Organizator kontaktuje się z Kandydatem informując Go o przystąpieniu przez Osobę Polecającą do Programu oraz informując Go o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, zasadach zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu, a także źródle tych danych, celu i zakresie ich zbierania, w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także uprawnieniach wskazanych w punkcie 7.11. Regulaminu (przy czym informacje z zakresu ochrony danych osobowych Organizator przekazuje Kandydatowi nawet wówczas, gdy rekomendacja nie została zaakceptowana i przyjęta zgodnie z punktem 4.1. tego Regulaminu). Następnie Kandydat dokonuje swojej rejestracji jako kandydat do pracy, a to za pośrednictwem www.link2europe.pl oraz wysyła do Organizatora swoją aplikację, wskazując, że został polecony przez daną Osobę Polecającą, akceptuje postanowienia tego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych według klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922) – moich danych osobowych przez Link2europe Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu celem realizacji Programu „Poleć znajomemu pracę w Link2europe”, przekazywania mi propozycji zatrudnienia w wyniku realizacji tego Programu oraz w procesie mojej ewentualnej rekrutacji”.

 

5. KWOTY NAGRODY ZA SKUTECZNE POLECENIE.

5.1. Osoba Polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora za pośrednictwem elektronicznej wiadomości pocztowej o przyznaniu Nagrody przewidzianej w tym Regulaminie, w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanek, o których mowa w punkcie 6 tego Regulaminu.

5.2. Po poinformowaniu Osoby Polecającej przez Organizatora o przyznaniu Nagrody, o czym mowa w punkcie 5.1. powyżej, Nagroda zostanie wydana przelewem na rachunek bankowy Osoby Polecającej albo przekazem pieniężnym na adres Osoby Polecającej, w kwocie brutto, po uwzględnieniu potrącenia na poczet podatku w terminie kolejnych 14 dni od przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do realizacji przelewu oraz dostarczenia Organizatorowi danych osobowych w celu sporządzenia informacji podatkowej PIT 8C. Wzór oświadczenia dla Osoby Polecającej stanowi załącznik do Regulaminu. Istnieje również możliwość odbioru Nagrody bezpośrednio w siedzibie Organizatora.

5.3. Kwota Nagrody zależy od oferty pracy, na którą zatrudniony został Kandydat w wyniku złożonej rekomendacji, według poniższej tabeli:

Rola Standardowa oferta
Pracownik wysokokwalifikowany 300 PLN
Pracownik średnio wykwalifikowany 150 PLN
Pracownik niskowykwalifikowany 100 PLN

 

6. ZASADY I WARUNKI WYPŁACANIA NAGRODY.

6.1. Nagroda za konkretne polecenie Kandydata przez Osobę Polecającą, przy spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w tym Regulaminie, przysługuje danej Osobie Polecającej po zatrudnieniu Kandydata przez Klienta w wyniku pozytywnie przeprowadzonego przez Organizatora procesu rekrutacyjnego i przepracowaniu przez tego Kandydata co najmniej 30 dni. W terminie 14 dni liczonego od ostatniego dnia terminu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator informuje daną Osobę Polecającą o przyznaniu Nagrody, o czym mowa w punkcie 5.1. tego Regulaminu.

6.2. W Programie wyłącznie jedna strona jest zobowiązana – i jest nią Organizator oraz wyłącznie jedna strona jest uprawniona – i jest nią Osoba Polecająca, a to na zasadach przyjętych w Regulaminie. Źródłem zobowiązania Organizatora jest przyrzeczenie wypłacenia Nagrody na zasadach przyjętych w Regulaminie, podejmowane jako jednostronna czynność prawna.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest możliwe jedynie wtedy, gdy Organizator odbierze zgodę od Kandydata na przetwarzanie danych Kandydata dla potrzeb i w celu procesu rekrutacyjnego przeprowadzanego przez Organizatora, w celu realizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz w zakresie określonym w Regulaminie.

7.2. Przetwarzanie danych osobowych Osoby Polecającej jest możliwe jedynie wtedy, gdy Organizator odbierze zgodę od Osoby Polecającej na przetwarzanie danych Osoby Polecającej dla potrzeb i w celu wzięcia udziału w Programie i Jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz w zakresie określonym w Regulaminie.

7.3. Administratorem danych osobowych Osób Polecających oraz Kandydatów jest Organizator.

7.4. Dane osobowe Osób Polecających oraz Kandydatów będą zbierane, przechowywane i przetwarzane dla celów realizacji Programu, przekazywania Kandydatom propozycji zatrudnienia w wyniku realizacji Programu oraz w procesie Ich ewentualnej rekrutacji, wypłacania Osobom Polecającym Nagrody na zasadach przyjętych w tym Regulaminie, a także na potrzeby sprawozdawczości księgowej i podatkowej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Odbiorcą danych osobowych Kandydata może być Klient w celu podęcia u Niego przez Kandydata zatrudnienia na podstawie skierowania przez Organizatora do pracy, na co Kandydat wyraża swoją odrębną zgodę w trakcie zawierania umowy o skierowanie do pracy u tego Klienta.

7.5. Podanie przez Osoby Polecające oraz Kandydatów danych osobowych jest dobrowolne.

7.6. Osobom Polecającym oraz Kandydatom przysługuje prawo dostępu do dotyczących Ich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Programem.

7.7. Zmiana lub aktualizacja danych osobowych, a także realizacja prawa żądania ich usunięcia jest możliwa m.in. poprzez wiadomość mailową

7.8. Zarówno podanie danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie.

7.9. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

7.10. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane przez Osoby Polecające oraz Kandydatów bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listownie na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać opis i przyczynę złożenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania, na adres wynikający ze zgłoszonej reklamacji – przy czym dla zachowania tego terminu decyduje data stempla pocztowego.

7.11. Organizator informuje, że każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a w tym w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy:

    1. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

    2. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

– prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wskazanych w tym ustępie, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

7.12. Działania Osoby Polecającej w ramach Programu nie stanowią usług pośrednictwa pracy ani poradnictwa zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Załączniki do Regulaminu:

 

 


Zadzwoń teraz!